Hvorfor modmagt.dk?


Ifølge den franske sociolog Michel Foucault praktiseres magten af alle i den sociale kontekst. Vi på samme tid konstrueres ind i og konstruerer den sociale virkelighed vi befinder os.

På den måde skal magten ikke forstås som en overbygning man kan befri sig fra. Magtrelationerne er nemlig dybt rodfæstede i den sociale interaktion mellem mennesker og institutioner der er i samfundet. Rodfæstet så dybt, at vi ikke bare kan frigøre os fra den virkelighedsopfattelse, en diskurs, der er herskende i samfundet.

Hvor der er magt opstår modmagt.

Men på samme måde som naturvidenskaben fortæller os at tryk avler modtryk, så avler magt også modmagt. Modmagten er en reaktion på magten – et forsøg på at definere en alternativ opfattelse af virkeligheden – en anden diskurs.

 

Modmagtens tre dele

Når man taler om “modmagt” (contropotere) i almindelighed, taler man egentlig om tre ting: modstanden (resistenza) mod den gamle magt, opstanden (insurrezione) og den konstituerende kraft (potenza costituente) som skaber en ny magt.

Modstand, oprør og den konstituerende kraft udgør på den måde tilsammen de tre dele som er modmagten.

Modstanden kan vi forstå ret præcist, eftersom et stort flertal af de sociale subjekter udøver det i hverdagslivet: mod chefen på arbejdet, mod ægtefællen, mod magthaverne i de produktive aktiviteter, mod autoriteten der regulerer og kontrollerer livet i aktiviteten indenfor den sociale reproduktion, mod vurderinger og systemer der gennem gentagelser forhindrer erfaringen og sproget der meningsløst påtvinges os i den sociale kommunikation. Modstanden interagerer stædigt, men også kreativt, med magten gennem næsten alle det sociale livs niveauer.

Oprøret er formen for en massebevægelse der bedriver modstand, som på kort tid er blevet aktiv, eller er koncentreret på nogle af de objekter som er bestemte og bestemmende. Oprøret repræsenterer masseopfindelsen af en fælles politisk diskurs. Oprøret binder forskellige former af modstand sammen i en enkelt knude – i en overensstemmelse. Arrangerer dem ligesom en pil som på en ny original måde løber tværs over de eksisterende sociale organisationers grænser. Dette er den konstituerende kraft og er en betydningsfuld begivenhed.

Den konstituerende kraft er evnen til anordne eller at give form til de opfindelser som modstanden og oprøret har skabt, at give dem en historisk passende, ny og formålsbestemt effektiv form. Hvis oprøret driver modstanden til at blive innovativ, så giver den konstituerende kraft en form til dette udtryk. Og hvis oprøret er et våben der ødelægger fjendens livsformer, så er den konstituerende kraft den kraft der organiserer nye positive former for liv og nydelser hos livet i sin helhed.

Modmagt.dk er derfor mit forsøg på at give næring til modmagtens forskellige aspekter og på den måde forandre de nuværende herskende diskurser der umyndiggør og korrumperer mennesker.